NORMCheck / MKB en ZZP

Waarom keuren ?

Met de introductie van de Europese Richtlijn Arbeidsmiddelen in het Nederlandse Arbeidsomstandighedenbesluit werd in 1998 het keuren van arbeidsmiddelen een wettelijke verplichting.

De letterlijke tekst van het Arbobesluit luidt als volgt:

  1. Art.7.4a lid 3 Keuringen
    Een arbeidsmiddel dat onderhevig is aan invloeden die leiden tot verslechteringen welke aanleiding kunnen geven tot het ontstaan van gevaarlijke situaties wordt, zo dikwijls dit ter waarborging van de goede staat noodzakelijk is, gekeurd, waarbij het zonodig wordt beproefd.
  2. Art.7.20 lid 7
    Bewijsstukken van de onderzoeken en beproevingen, bedoeld in het zesde lid, zijn op de arbeidsplaats aanwezig en worden desgevraagd getoond aan de toezichthouder.

Onder arbeidsmiddelen worden dus bedoelt : “ alle op de arbeidsplaats gebruikte machines, apparaten, gereedschappen en installaties “arbeidsmiddelen hebben als doel om het werk lichter en gemakkelijker te maken. Veiligheidskeuringen aan arbeidsmiddelen welke door slijtage achteruitgaan, verlagen het risico voor de veiligheid en de gezondheid van werknemers die ermee werken. Ook periodiek onderhoud heeft een risicoverlagend karakter.


Dit geld ook voor ZZP. Men moet voor de verzekering aan kunnen tonen er alles aan te doen ( gedaan hebben ) om de persoonlijke veiligheid te waarborgen. Met andere woorden : Een eventuele uitkering ( na een ongeval ) kan in gevaar komen als bovenstaand niet kan worden aangetoond.